Om oss

Ett lokalt mark- och anläggningsbolag

ANLAB Trestad utför mark- och anläggningsprojekt till privata företag och offentlig verksamhet i region Trestad (Trollhättans kommun, Uddevalla kommun och Vänersborgs kommun).

Vår vision:

Genom samverkan skapar vi ett långsiktigt och framgångsrikt samhälle för alla.

Entreprenader, grundläggning och schaktning

Våra kärnvärden:

A – Affärsmässiga

Vi arbetar långsiktigt och enligt god affärssed.
Våra projekt ska vara lönsamma för att bidra till fortsatt utveckling av företaget.

N – Nyfikna

Vi är intresserade och engagerade i våra kunder, kollegor, projekt och i samhället vi verkar i.
Vi berikas och utvecklas av ny teknik, nya arbetssätt, nya erfarenheter och nya möten.

L – Laget

Samverkan genomsyrar allt vi gör. Alla i laget (medarbetaren, beställaren, konsulten, projektören, underentreprenören) är lika viktiga.
Vi tar hand om varandra, hjälps åt och samarbetar för att uppnå det bästa resultatet.

A – Ambassadörer

Vi är stolta över vårt hantverk och våra projekt.
Vi är goda representanter för företaget och en förebild för branschen.

B – Bäst

Vi anstränger oss lite mer i allt vi gör.
Vårt renommé på marknaden ska göra oss till ett förstahandsval för beställare av mark-/anläggningsprojekt och till en attraktiv arbetsgivare.
Vi ska vara en god samhällsmedborgare och bidra positivt i de orterna där vi verkar.

Hållbarheten i fokus:

ANLAB Trestad ska bidra till att skapa ett samhälle med en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Miljö

Vi strävar efter att minska vårt klimatavtryck genom resurseffektiv produktion med minskad energianvändning, lägre halter av koldioxidutsläpp och minimera avfall.

Social

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som mår bra, fysiskt som psykiskt. Vi ska dessutom vara och en god samhällsmedborgare och verka för ett inkluderande och jämställt samhälle.

Ekonomi

Vi ska vara en stabil och affärsmässigt god samarbetspartner med fokus på att skapa framgångsrika projekt.

Vi arbetar i samverkan

Vi tror på samverkan som arbetsform i alla våra projekt. Det är tillsammans med våra beställare som vi uppnår det bästa resultatet. Samverkan bygger på tillit till varandras kunskaper och en öppen och ärlig dialog. Genom samverkan får vi en effektiv och kostnadsoptimal produkt samtidigt som vi har roligt ihop!

 

ANLAB:s policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

KVALITETSPOLICY

Rätt kvalitet skall vara ledstjärnan i allt vårt arbete. Våra kvalitetsplaner skall präglas av enkelhet, klarhet och effektivitet. Vi skall leverera produkter och utföra tjänster som motsvarar uppgjorda avtal i alla avseenden. Vidare skall vi sträva efter ständiga förbättringar och förnyelse.

MILJÖPOLICY

ANLAB Trestad skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att utveckla effektiva byggmetoder och använda byggmaterial med minsta möjliga miljöpåverkan vilka tar hänsyn till både människan och miljö. Vi skall förebygga föroreningar och minimera negativ miljöpåverkan genom att hushålla med naturresurser och arbeta för en sund miljö. Vi skall därför sträva efter miljömässigt goda alternativ vid projektering, produktion, eftermarknad och på våra kontor.

ARBETSMILJÖPOLICY

Inom ANLAB Trestad gäller att den arbetsmiljöstandard som samhället angivit genom lagstiftning och anvisningar skall uppfyllas, liksom överenskommelse som gjorts mellan arbetsmarknadens parter.

All verksamhet inom företaget planeras och bedrivs med sikte på god arbetsmiljö, kombinerad med en aktiv friskvård, för att förhindra arbetsskada och ohälsa.

God arbetsmiljö är också ett vidare begrepp än frånvaro av risker. Arbetsmiljön skall vara sådan att den stimulerar till effektivitet och kvalitet i produktionen. Vid våra arbetsplatser skall alla medarbetare och samarbetspartners kunna utvecklas, trivas och känna trygghet. Samtliga medarbetare skall ta egna initiativ i syfte att förebygga detta

Trygg och stabil ägare

ANLAB och ANLAB Trestad ingår i den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar som har ett långsiktigt ägarperspektiv och en trygg och stabil ekonomi. I koncernen ingår även Torslanda Entreprenad, Svenska Hus, MVB, Forestry, Wangeskog Hyrcenter, Novi Real Estate och Munkbron Finans – bolag som alla grundats av entreprenörer och bedrivs med familjebolagskänsla. Gullringsbo Egendomar är en av Sveriges största icke börsnoterade eller institutionellt ägda bygg- och fastighetskoncerner.

ANLAB Trestad är medlem i Byggföretagen.

Adress

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter